Náučné chodníky (NCH) vybudované v centrálnej časti CHKO Štiavnické vrchy

 

NCH Milana Kapustu po žile Terézia

Bol vybudovaný v roku 1985 Správou CHKO Štiavnické vrchy. Táto istá organizácia zodpovedá aj za jeho technický stav. Chodník je okružný, má dĺžku 6,1 km, s prvou zastávkou na Červenej studni. Okrem prírodných hodnôt približuje návštevníkovi aj banícku históriu.

 

NCH  Sitno

Vybudovaný v roku 1987 Správou CHKO Štiavnické vrchy. Správa CHKO sa stará aj o jeho technický stav. Chodník má dĺžku 3 km, začína na Tatárskej lúke, prechádza cez vrchol Sitna, sitniansky hrad a vracia sa opäť na Tatársku lúku. Návštevník na tomto okruhu spoznáva vysoké prírodné hodnoty národnej prírodnej rezervácie Sitno a tiež sa dozvie o počiatkoch osídlenia Sitna.

 

Náučná lokalita Arborétum Kysihýbel

V arboréte boli v roku 1988 pre verejnosť vyznačené jednotlivé  dreviny, ako aj celé sekcie vysadených drevín a formou informačných panelov priblížená história a funkcia arboréta. Tým sa stalo Arborétum Kysihýbel  prístupné aj ľuďom menej sa pohybujúcim v odvetví dendrológie. Túto záslužnú prácu vykonal Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene za pomoci Správy CHKO Štiavnické vrchy. Arborétum je oplotené a jeho obhliadka sa musí vopred  ohlásiť na príslušných miestach.

 

NCH Staré mesto

Slovenské banské múzeum, za asistencie Správy CHKO Štiavnické vrchy ho vybudovalo v roku 1990. Za technický stav zodpovedá SAŽP. Prvá zastávka je na Červenej studni  a po trase dlhej 3 km sa návštevník dostane na Šobov,  k poslednej zastávke NCH. Na chodníku sa dozvie o prvopočiatkoch osídlenia mesta Banská Štiavnica, o baníckej činnosti a tiež čo to o prírode. (Do jeho technického stavu často nežiadúco zasahujú miestni obyvatelia Šobova).

 

NCH Richňavské jazerá

V roku 1991 ho vybudovala Správa CHKO Štiavnické vrchy a v roku  2004 ho previedla na  SAŽP pracovisko v Banskej Štiavnici, ktoré prebralo aj zodpovednosť za technický stav chodníka. Chodník má dĺžku 4,7 km a návštevníkovi približuje banskoštiavnické vodné nádrže, rekreáciu, prírodné hodnoty a problematiku extenzívne využívaných trvalých trávnatých porastov. Začína na Hornej Rovni a končí pri Richňavských tajchoch.

 

NCH Kysihýbel

Bol daný do prevádzky v roku 1994. Vybudovali ho Školské lesy a  Stredná lesníka škola za  pomoci Správy CHKO Štiavnické vrchy. Školské lesy majú na starosti jeho technický stav. Na trase dlhej 6,2 km približuje návštevníkovi najmä lesnícku problematiku, ale nezabudlo sa ani na faunu a anorganickú prírodu. Prvú zastávku nájdete na odbočke do Kysihýbla, zo štátnej cesty Banská Štiavnica – Banský Studenec, neďaleko arboréta.

 

Geologický NCH  Paradajz

Zaoberá sa najmä geológiou a je určený pre odborníkov v tejto oblasti. Bol postavený v roku 2003 SAŽP, ktorá zodpovedá aj za jeho technický stav. Nástupný bod je v sedle Červená studňa.

 

 Informačné stredisko ochrany prírody

Medzi zariadenia slúžiace širokej verejnosti patrí aj Informačné stredisko ochrany prírody Sitno. Správa CHKO Štiavnické vrchy ho zriadila v Rozhľadni na vrchu Sitno. Pre verejnosť je otvorené od mája do septembra. V zimných mesiacoch je mimo prevádzky. Okrem informácií  o CHKO Štiavnické vrchy, NPR Sitno, ako aj všeobecných informáciách o ochrane prírody, môže si tu návštevník kúpiť rôzne suveníry, a tiež sa môže občerstviť po namáhavom výstupe na Sitno. Za prevádzku zodpovedá zriaďovateľ.

 

NCH vybudované v širšom okolí mesta Banská Štiavnica

Obec Vyhne vybudovala v roku 1995 NCH Andreja Kmeťa, následne obce Prenčov a Ilija vybudovali tiež NCH  Andreja Kmeťa na svojom území. Obce Baďan a Klastava majú postavený NCH Po stopách predkov a obec Počúvadlo nainštalovala NCH Skalka. NCH Po stopách starého rudného baníctva otvorili  v Pukanci.

Informácie o náučných chodníkoch v Štiavnických vrchoch nájdete na webových stránkach obcí . Za technický stav vymenovaných chodníkov zodpovedajú samotné obce.