Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  (ŠOP  SR) je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Územná pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.

Budova správy CHKO Štiavnické vrchy, na ulici Kammerhofská 26,  Banská Štiavnica. 

 

História Správy CHKO Štiavnické vrchy

 

Správa CHKO Štiavnické vrchy je jednou z organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody. Aj keď CHKO Štiavnické vrchy boli vyhlásené v septembri 1979, Správa chráneného územia začala svoju činnosť od januára 1980. Sídlila v historickej budove Piargskej brány a začínala s tromi zamestnancami.

Prvým riaditeľom bol ing. Milan Kapusta, povolaním lesník, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o vyhlásenie Štiavnických vrchov za chránené územie. Ako sa Správa personálne obsadzovala, budova Piargskej správy už priestorovo nevyhovovala, a preto sa presťahovala do bývalej správnej budovy Pacher štôlne. To tu už pracovalo šesť zamestnancov. V tomto období sa úzko spolupracovalo so Slovenských zväzom ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Len v samotnom meste Banská Štiavnica mal SZOPK 132 individuálnych členov a 26 kolektívnych členov. Členovia pomáhali pri manažmentových prácach v chránených územiach, budovaní náučných chodníkov, ako aj pri strážnej a dozornej službe. V tomto období sa vybudovalo päť náučných chodníkov, z nich najznámejší – NCH po žile Terézia. Budova správy sa začala rekonštruovať, získali sme od Klubu slovenských turistov budovu bývalej rozhľadne na Sitne, kde bola zriadená terénna stanica Správy CHKO ŠV. Ďalšia terénna stanica bola zriadená pri obci Čajkov. Vybudovala sa terénna stanica živožíchov, každoročne sa organizovala výstava karikatúr pod názvom „ochrana prírody v karikatúre“.

Po roku 1989 zažila Správa CHKO turbulentné obdobie. Novým riaditeľom bol v roku 1991 menovaný ing. Anton Maruška. Samotná organizácia prešla mnohými najmä organizačnými zmenami, niekoľkokrát sa menilo sídlo Správy CHKO. SZOPK sa prakticky rozpadol, čím sme stratili spojenca v pomoci najmä o praktickú ochranu prírody. Počet zamestnancov sa ustálil na počte 9. Medzitým nás zastihla smutná správa o tragickej smrti ing. Milana Kapustu, ktorý zahynul 17.9.1995 v Yellowstonskom národnom parku.

V roku 2002 vystriedal Ing. A. Marušku vo funkcii riaditeľa Správy CHKO, RNDr. Dušan Trcka. Správa CHKO ŠV sa presťahovala do Pischlovho domu, už s počtom zamestnancov deväť. Od októbra 2014 je sídlom Správy CHKO opäť historická budova Pacher štôlne. Terénna stanica v budove bývalej rozhľadne na vrchole Sitna bola prebudovaná na Informačné stredisko ochrany prírody. Našou snahou je zriadiť v budove Správy CHKO ŠV plnohodnotné informačné stredisko, ktoré by poskytovalo návštevníkom mesta, ako aj žiakom a študentom tunajších škôl informácie o prírodných hodnotách tohto územia a jeho perspektíve do budúcnosti. Taktiež by sme chceli zriadiť niekoľko pohotovostných izbieb, slúžiacich pre potreby výskumu a priekumu chránenej krajinnej oblasti.

 

Činnosť Správy CHKO Štiavnické vrchy

Zoológ
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO výskum a monitoring stavu populácií živočíchov s dôrazom  na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza praktickú starostlivosť o chránené živočíchy – menežmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.).
 • Podieľa sa na starostlivosti o zranené jedince živočíchov a ich následné navrátenie do prírody.
Krajinár
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti územných plánov, výstavby, rozvoja cestovného ruchu, turistiky, športových aktivít.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO evidenciu objektov a javov súvisiacich s využitím územia pre cestovný ruch, rekreáciu a športové aktivity, ako napr. evidenciu rekreačných chát a pod.
Anorganik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti ochrany anorganickej prírody a ťažby nerastných surovín.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO mapovanie a následne evidenciu významných javov anorganickej prírody, ako napr. prírodných vodopádov, ťažobných priestorov (lomov), penovcových pramenísk, travertínových kôp, chránených nerastov a skamenelín a pod.
 • Zabezpečuje starostlivosť o HW a SW, prácu s GIS  vrstvami, správu WEB stránky a KIMS
Lesník
 • Vypracováva odborné stanoviská k výrubom a výsadbe drevín pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody.
 • Podáva odborné stanoviská k výstavbe a rekonštrukcii lesných ciest a skladovaniu drevnej hmoty.
 • Vypracováva stanoviská a zúčastňuje sa rokovaní pri obnove a zmenách lesného hospodárskeho plánu.
Botanik
 • Vypracováva odborné podklady pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody v oblasti chránených druhov rastlín, ich ochrany a starostlivosti o ne.
 • Zabezpečuje v územnej pôsobnosti CHKO výskum a monitoring stavu populácií rastlín s dôrazom na chránené a ohrozené druhy.
 • Prevádza a navrhuje praktickú starostlivosť o chránené rastliny a opatrenia na zlepšenie ich životného prostredia (vykášanie porastov, výrub čistiniek pri výskyte významných druhov rastlín  a pod.).
Odbor strážnej služby
 • Kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny a rozhodnutí orgánov štátnej správy vydaných k rôznym aktivitám.
 • Na základe požiadaviek vykonáva monitoring stavu územia, druhov živočíchov a rastlín, participuje na výskumných úlohách.
 • Zabezpečuje označenie územia CHKO, národných prírodných rezervácií, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.
 • Zabezpečuje  opatrenia na záchranu zranených a chorých živočíchov.
 • Spolupracuje a usmerňuje činnosť dobrovoľných strážcov prírody
 • Rieši priestupky a pomáha pri vyšetrovaní trestných činov na úseku ochrany prírody a krajiny.