NATURA 2000

V Slovenskej republike ochranu prírody legislatívne upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. Tento zákon definuje dve úrovne územnej ochrany prírody, ktoré sa vzájomne prekrývajú.

 1. Národná sieť chránených území so svojou historickou súvislosťou.
 2. NATURA 2000, ktorá vyplynula z nášho vstupu do Európskej únie.

Cieľ vytvorenia sústavy: 

 • zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné pre celú EÚ
 • zabezpečenie ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov
 • zabezpečenie zachovania biologickej diverzity (rozmanitosti)
 • zabezpečenie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov (čo nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú)

Základom pre vytvorenie sústavy sú dve právne normy EÚ, ktoré predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

 1. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch – Birds Directive)
 2. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch – Habitats Directive).

Zoznamy vybraných druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú významné pre Európsku úniu, tvoria prílohy uvedených smerníc.

Na základe týchto smerníc, tvoria sústavu NATURA 2000 dva typy území:

 1. Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) – vyhlasované na základe smernice o vtákoch
 2. Územia európskeho významu (ÚEV) – osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice o biotopoch (v národnej legislatíve je po vyhlásení územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území).

Výber území NATURA 2000 je vykonávaný na základe vedeckých podkladov (komplexných údajov o rozšírení a stave populácií jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, údajov o rozlohe a zachovalosti biotopov). Výsledná sústava potom zahŕňa najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.

Národný zoznam Území európskeho významu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia výnosom č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004.

 1. aktualizácia –  uznesenie Vlády SR č. 577/2011 zo dňa 31.8.2011
 2. aktualizácia (tzv. C etapa) – uznesenie Vlády SR č. 495/2017 zo dňa 25.10.2017

Územia NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy

 

SKUEV – územie európskeho významu

SKUEV NÁZOV
0216 Sitno
0259 Stará hora
0055 Ipeľské hony
0054 Cúdeninský močiar
0052 Seleštianska stráň
0036 Rieka Litava
0036 Rieka Litava
0015 Dolná Bukovina
0036 Rieka Litava
0263 Hodrušská hornatina
0262 Čejkovské bralie
0265 Suť
0265 Suť
0259 Stará hora
0259 Stará hora
0266 Skalka
0264 Klokoč
0258 Tlstý vrch
0259 Stará hora
0035 Čebovská lesostep
0261 Dedinská hora
0260 Mäsiarsky bok
0053 Kiarovský močiar
0257 Alúvium Ipľa
0638 Revišťský rybník
0640 Bujačia lúka
0889 Medovarské dubiny
0890 Pírovské
0891 Domanícke stráne
0892 Dolný Chlm
0893 Kunešovské lúky
0947 Stredný tok Hrona
0958 Stredný tok Ipľa
0959 Galamija
2216 Sitno-doplnok

SKCHVU – chránené vtáčie územie

SKCHVU Názov
021 Poiplie