100 rokov ochrany prírody na Slovensku

100 rokov ochrany prírody na Slovensku

V tomto roku si pripomína Štátna ochrana prírody na Slovensku jubilejných 100 rokov od svojho založenia. Štátna ochrana prírody na Slovensku bola v počiatkoch prepojená s pamiatkovou starostlivosťou podľa ” Nariadenia ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska č. 155/1919 v právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku” kedy sa začala ochrany prírody na území našej republiky. Tento stav trval až do r. 1981, kedy sa Štátna ochrana prírody odčlenila od pamiatkovej starostlivosti, v podobe vzniku Ústredia Štátnej ochrany prírody, so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Od tých čias došlo ku viacerým významným zlomom. V súčasnosti sídli Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici. Jej súčasťou sú Správy Národných parkov (9 NP), Správy Chránených krajinných oblastí (14 CHKO) a Slovenská správa jaskýň.

Sté výročie si Štátna ochrana prírody na Slovensku tento rok pripomína viacerými spomienkovými oslavami. Jednou z aktivít je vysadenie symbolických 100 stromov.  Naša Správa CHKO Štiavnické vrchy tieto oslavy začala vysadením 4 stromov jarabiny oskorušovej na dôstojnom mieste v areáli parku kaštiela vo Svätom Antone. Samotný akt prebiehal vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére za prítomnosti zamestnancov a bývalých zamestnancov Správy CHKO Štiavnické vrchy a pozvaných hostí: zástupcov múzea vo Svätom Antone, p. riaditeľa Ing. Š. Engela, PhD., Ing. M. Maňkovskej a bývalého p. riaditeľa Ing. M. Číža, starostu obce Svätý Anton p. M. Kminiaka, zástupcov OÚ Banská Štiavnica, p. prednostu OÚ Ing. Š. Filipa a Ing. L. Lalu, vedúceho Odboru starostlivosti o životné prostredie. Po príhovoroch riaditeľa múzea vo Svätom Antone, Ing. Š. Engela PhD., a riaditeľa Správy CHKO Štiavnické vrchy Ing. P. Farbiaka boli strmčeky vysadené a oslava pokračovala spoločným posedením v priateľskej atmosfére, v priestoroch kaštiela.