40. rokov CHKO Štiavnické vrchy

 

V uplynulých dňoch sa na Chate Lodiar na Počúvadle uskutočnil odborný seminár ku vzniku Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, doterajší vývoj ako aj perspektívy ďaľšieho rozvoja.

Dňa 22.9.2019 uplynulo presne 40. rokov od vtedy, ako MK SSR vyhláškou č. 124 z roku 1979 vyhlásilo Štiavnické vrchy za Chránenú krajinnú oblasť. Pri tejto príležitosti Správa CHKO Štiavnické vrchy usporiadala viacero podujatí, na ktorých sa zúčastnilo aj viacero významných osobností: JUDr. Boris Susko, štátny tajomník MŽP SR, Mgr. Lenka Jamborová, riaditeľka odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny MŽP SR, Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ ŠOP SR, Ing. Peter Baláž, námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody  ŠOP SR, Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc., poradca ministra životného prostredia SR, Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica, Ing. Štefan Filip, prednosta Okresného úradu v Banskej Štiavnici, vedúci predstavitelia ŠOP SR, zástupcovia chránených území na Slovensku, zástupcovia orgánov štátnej a verejnej správy, zástupcovia lesov, škôl a múzeí.

S úvodným príhovorom vystúpili: Ing. Peter Baláž, Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Štefan Filip a po nich nasledovali odborné prednášky PhDr. Jána Nováka CSc. (prezentovala Ing. Monika Farbiaková), Ing. Petra Mojžitu, RNDr. Dušana Trcku, Ing. Dušana Farbiaka, Ing. Václava Koledu a Ing. Petra Farbiaka. V diskusii so zaujímavými  prednáškami vystúpili Ing. Peter Salenka a Ing. Július Burkovský.

Po prednáškach nasledovalo otvorenie výstavy posterovej prezentácie fotografií k 40. výročiu CHKO Štiavnické vrchy. Autorkou výstavy bola naša pracovníčka RNDr. Iveta Zvarová. Veľkou cťou bolo pre toto podujatie, že ďakovné listy osobnostiam a organizáciám, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj všestranných aktivít CHKO Štiavnické vrchy odovzdával JUDr. Boris Susko, štátny tajomník MŽP SR. Výstava je sprístupnená verejnosti v priestoroch Správy CHKO Štiavnické vrchy, na ulici Kammerhofská 26, Banská Štiavnica do 31.decembra 2019.

Nasledujúci deň bola zorganizovaná exkurzia na legendárne Sitno, ktoré má výnimočné a nezastupiteľné postavenie na Slovensku z prírodného, ako aj kultúrno-historického hľadiska. Správa CHKO Štiavnické vrchy má na vrchole Sitna svoje Informačné stredisko ochrany prírody s vynovenou interaktívnou expozíciou, kde odzneli ďalšie zaujímavé prednášky o histórii, archeologickom výskume, histórii turizmu na Sitne, ktoré prezentovali: PhDr. Jozef Labuda CSc, Ing. Róbert Melcer a Ing. Peter Farbiak.

Celú akciu sme zakončili skvelým gulášom a kapustnicou na Chate Andreja Kmeťa na Sitne.