Dištancovanie sa od urážok

Vzhľadom na skutočnosť, že Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v ostatnom čase zaznamenala na sociálnych sieťach množiace sa invektívy a urážlivé tvrdenia členov spolku Prales dětem na adresu vlastníka pozemkov v juhozápadnej časti Kremnických vrchov, ktorým je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, na jeho správcovskú spoločnosť M&J BUSINESS, s. r. o., ako aj na adresu rôznych, Hlavným banským úradom určených ťažobných spoločností, ako napríklad banská spoločnosť REGOS s.r.o., ktoré v danom území s I. stupňom ochrany realizujú intenzívnu povrchovú ťažbu ílov, sa týmto ŠOP SR od takýchto tvrdení zásadne dištancuje, a to aj napriek tomu, že so spolkom Prales dětem má uzatvorený zmluvný vzťah a váži si v súčasnosti prebiehajúcu vzájomnú odbornú spoluprácu.

V súvislosti s ostatnou prebiehajúcou intenzívnou komunikáciou medzi ŠOP SR, v zastúpení jej organizačného útvaru Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy a vlastníkom predmetných pozemkov a tiež so spoločnosťou REGOS s.r.o., obsahom ktorej je spoločné hľadanie riešenia ohľadne manažovania tohto hodnotného územia z hľadiska jeho trvalo udržateľného rozvoja, ŠOP SR vyjadruje svoje poďakovanie vlastníkovi pozemkov za dlhoročné umožnenie bezproblémového prístupu na jeho pozemky s možnosťou realizácie svojho výskumu.

V nadväznosti na vzniknutú situáciu, si dovoľujeme informovať širokú verejnosť o nasledovných vzájomne prebiehajúcich rokovaniach, obsahom ktorých sú aj:

  • hľadanie optimálneho riešenia ohľadom poľovného využívania územia a existencie kľúčového migračného biokoridoru medzi Kremnickými a Štiavnickými vrchmi aj napriek tomu, že Správa CHKO Štiavnické vrchy, na základe najnovších výsledkov z monitoringu, zaujme k plánovanému umiestneniu zvernice negatívne stanovisko,
  • dohodnutie etapovitého postupu pri ťažbe nerastných surovín, na základe ktorého sa v dohodnutom dobývacom priestore najskôr doťažia zásoby, následne sa uskutoční technická a biologická rekultivácia územia za podmienok určených Správou CHKO Štiavnické vrchy v stanovisku ŠOP SR a až následne bude možné na základe rozhodnutia príslušného obvodného banského úradu otvoriť nový dobývací priestor v chránenom ložiskovom území.

 

Postupné opatrenia (záchrana rašelinísk, biologická rekultivácia dobývacích priestorov , vodozádržné a vodosmerné opatrenia, veľmi uvážlivé otváranie nových dobývacích priestorov, dialóg o poľovnom využívaní územia) bude môcť verejnosť sledovať a pripomienkovať na oficiálnych webových stránkach Správy CHKO Štiavnické vrchy www.chkostiavnickevrchy.sopsr.sk a Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica www.bbdieceza.sk .