Dopravná nehoda a ohrozenie životného prostredia

Dopravná nehoda a ohrozenie životného prostredia

Dňa 18.11.2020 (streda) sa stala vážna dopravná nehoda kamióna na ceste  I/50 v úseku medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou (odkaz na nehodu:

https://myziar.sme.sk/c/22536865/opity-sposobil-nehodu-cesta-medzi-r1-kou-a-banskou-belou-je-uzavreta.html). Ťahač s návesom zišiel mimo vozovky, kde poškodil a zničil brehový porast vodného toku Jasenica. Dňa 20.11.2020 vykonal pracovník Správy CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len Správa) obhliadku miesta dopravnej nehody, kde zdokumentoval skutočnosti, ktoré sú znázornené na prvých štyroch fotografiách. Jednalo sa o únik ropných látok z havarovaného kamióna do pôdy a následne do vodného toku Jasenica, ktorý je okrem iného aj biotopom európsky významných druhov vydry riečnej (Lutra lutra) a hlaváča bieloplutvého (Cottus gobio). Pri dopravnej nehode došlo k vyvráteniu a poškodeniu drevín, ktoré vytvorili prekážky vo vodnom toku a v neposlednom rade aj k znečisteniu okolia roztrúsenými časťami poškodeného kamióna. Na základe uvedených skutočností bola Správou ihneď kontaktovaná Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len SIŽP)  a tiesňová linka 112. Za účasti Hasičského a záchranného zboru boli v piatok vo večerných hodinách nainštalované vo vodnom toku absorbčné hady na zachytávanie ropných látok. Ďalší deň bolo SIŽP zvolané pracovné stretnutie za účasti SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, (ďalej len SVP), hydobiológa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a Správy, kde bol dohodnutý postup prác na odstránenie následkov tejto nehody. V pondelok bola Slovenskou správou ciest odbagrovaná kontaminovaná zemina z telesa cesty a následne dosypaná a spevnená poškodená časť komunikácie, ako aj vyčistené miesto nehody od roztrúsených častí kamióna. V utorok boli SVP odstránené poškodené stromy a dreviny z vodného toku.

Je zarážajúce, že inštitúcie ako SIŽP a SVP boli kontaktované až dva dni po nehode aj napriek tomu, že firma zabezpečujúca vyprostenie havarovaného vozidla kontaktovala tiesňovú linku 112 vo veci úniku ropných látok  pri manipulácii s poškodeným ťahačom už v deň nehody. Je dôležité, aby už v budúcnosti k takýmto pochybeniam nedochádzalo a pri  úniku ropných látok do podzemných, prípadne povrchových vôd boli tiesňovou linkou kontaktovaní SIŽP, Hasičský a záchranný zbor rovnako ako SVP.

Na poslednej fotografii je vidieť miesto nehody po ukončení prác súvisiacich  s odstraňovaním následkov tejto dopravnej nehody.

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Archív Správy