Správa CHKO Štiavnické vrchy v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou / BirdLife Slovensko zabezpečila pre študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici exkurziu do Prírodnej rezervácie Kiarovský močiar za účelom získania praktických skúseností spojenými s programom Constant Effort Sites, ktorého cieľom je monitoring populačných zmien bežných druhov vtákov, predovšetkým spevavcov a spevákom blízkych nespevavcov, a to systematickým odchytávaním počas hniezdneho obdobia. Zmeny v počtoch odchytených dospelých vtákov poskytujú informáciu o zmenách veľkosti hniezdnej populácie, zatiaľ čo podiel mladých vtákov v celkovom počte odchytených jedincov je možné použiť na stanovenie zmien v hniezdnej produktivite. Kontrolné odchyty už okrúžkovaných vtákov možno použiť na monitoring medziročného prežívania dospelých jedincov. Študenti sa počas dvoch dní oboznámili  s pravidlami a úkonmi pri odchyte a označovaní menších druhov vtákov.

 

Text: Ing. Alexandra Veselovská PhD., Ing. Peter Farbiak

Foto: Ing. Peter Farbiak