Dňa 1. júla 2021 sme vykonali ichtyologický prieskum na toku Krupinice nad obcou Medovarce s cieľom overiť výskyt druhov rýb európskeho významu v predmetnom úseku toku. Úsek toku nad obcou Medovarce priamo susedí s územím európskeho významu SKUEV0889 Medovarské dubiny a preto dôkladné poznanie druhového zloženia vodnej fauny a ichtyofauny je jednou z podmienok zabezpečenia efektívnej ochrany tejto cennej lokality.

Tok v predmetnej lokalite má prirodzený podhorský charakter s meandrujúcim a členitým korytom a je zatienený súvislými zachovalým brehovými porastami (Obr. 1). Početné hlbšie tône sa striedajú s krátkymi perejnatými brodmi, čím sa vytvára pestrá mozaika mezo- a mikrohabitatov. Dno toku je tvorené balvanitým až štrkovým substrátom, lokálne sa nachádzajú nánosy jemnejších sedimentov.

Ichtyologický odber vzoriek bol realizovaný za pomoci batériového elektrického agregátu na dvoch odberových lokalitách v susedstve územia európskeho významu. Dĺžka oboch skúmaných úsekov bola 100 m. Získaný materiál bol spracovaný na lokalite, kde boli ryby ulovené. Po určení do druhu a zaznamenaní údajov o počte jedincov a dĺžkovej kategórii, boli všetky pôvodné druhy vrátené späť do vody na miesto kde boli ulovené.

Celkom bolo zistených 12 pôvodných druhov rýb a jeden nepôvodný druh. Najviac zastúpenými (eudominantnými) druhmi boli slíž severný (Barbatula barbatula), ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus) a  jalec hlavatý (Squalius cephalus), ktorých zastúpenie predstavovalo v nasledovnom poradí 28.8%, 22.9% a 10.5% (spolu 62.2%). Zastúpenie v rozsahu 5-10% (dominantné druhy) boli zastúpené hrúz tuponosý (Gobio obtusirostris), mrena karpatská (Barbus  carpathicus), podustva severná (Chondrostoma nasus) a čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus). Zastúpenie menej ako 1 % mali jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), mrena severná (Barbus barbus), belička európska (Alburnus alburnus), pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica), hrúz  (Romanogobio sp.), lopatka dúhová (Rhodeus amarus) a hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva).

Z hľadiska ochrany prírody možno ako významný hodnotiť výskyt viacerých druhov európskeho významu – pĺža vrchovského, mreny karpatskej, hrúza Vladykovho a lopatky dúhovej, ktoré sú chránenými živočíchmi podľa Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. a zároveň druhmi, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia. Za zmienku stojí i výskyt jalca maloústeho, ktorý podobne ako pĺž vrchovský je podľa červeného zoznamu rýb a mihúľ Slovenska (Koščo & Holčík 2008), zaradený ako takmer ohrozený druh (NT – Near Threatened). Počas prieskumu boli na skúmaných lokalitách pozorované i ďalšie druhy chránených vodných živočíchov, napríklad korýtko riečne (Unio crassus) a rak riečny (Astacus astacus). Vzhľadom na prirodzený charakter toku s výskytom viacerých chránených druhov vodnej fauny a cenných biotopov, stojí za zváženie v predmetnej časti toku vymedzenie chráneného územia, resp. jeho priradenie k existujúcemu navrhovanému územiu európskeho významu.

Autor textu: Mgr. Juraj Hajdú, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatúra:

Koščo, J., Holčík, J., 2008: Anotovaný Červený zoznam mihúľ a rýb Slovenska – verzia 2007. Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 119-132.