Letné a jesenné manažmenty

Naša Správa aj v roku 2020 vykonávala manažmentové opatrenia v maloplošných chránených územiach za účelom udržania priaznivého stavu jednotlivých biotopov. Tento rok sa vyznačuje veľmi komplikovanou situáciou, čo sa odzrkadlilo aj v obmedzených finančných možnostiach, ktoré sme mohli využiť na jednotlivé činnosti. Aj preto sa chceme touto formou poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomáhali a bez ktorých pričinenia by sme nemohli zabezpečiť starostlivosť v rozsahu, v akom bola zrealizovaná. Konkrétne naše poďakovanie patrí: OZ Združeniu priateľov herpetofauny, OZ Rondel, ZO SZOPK Hadie údolie, Obci Obeckov, SHR – JUDr. Mariánovi Tichavskému, OZ Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici, Obci Vyhne, Mestu Kremnica, Obci Ihráč, spoločnosti Esprit Banská Štiavnica.