Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva a kormoránov na nocoviskách

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva a kormoránov na nocoviskách

V dňoch 12-13.1.2019 sme sa zúčastnili medzinárodnej akcie sčítavania vodného vtáctva na riekach Hron a Ipeľ. Jedná sa o územia európskeho významu, SKUEV0947 – stredný tok Hrona a SKUEV0958 – Stredný tok Ipľa. Sčítanie vtákov sa uskutočnilo za našu Správu CHKO Štiavnické vrchy v úseku rieky Hron, medzi obcou Veľké Kozmálovce a obcou Hronská Breznica.

Na úseku medzi obcou Veľké Kozmálovce a obcou Lovča sme zaznamenali tieto druhy vtákov : labuť hrbozobá, kačica divá, volavka popolavá, volavka biela, kormorán veľký, potápač veľký. Na nocovisku pri obci Voznica bolo pozorovaných 40 jedincov kormorána veľkého.

Na rieke Ipeľ sme zaznamenali výskyt kormorána veľkého a volavky bielej pri obci Tešmák.