Monitoring lúčnych biotopov

Správa CHKO Štiavnické vrchy na základe záverov Európskej komisie a požiadavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje návrh území, ktoré budú zahrnuté do siete území NATURA 2000 v tzv. D etape. Konkrétne sa jedná o lokality s výskytom biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (ďalej len Lk1).  Pri  mnohých terénnych mapovaniach sa našim odborným pracovníkom podarilo identifikovať a zmapovať vzácne lokality jednak v CHKO Štiavnické vrchy, ako aj mimo samotnej CHKO v kompetenčnom území našej Správy. Výsledkom jedného terénneho výjazdu je objavenie výnimočnej lokality biotopu Lk1  v Kremnických vrchoch, kde sme zaznamenali výskyt ľalie cibuľkonosnej (Lilium bulbiferum) v početnosti takmer sto kusov na hektár. Ďalšou zaujímavosťou bolo objavenie dvoch mokraďových biotopov s výskytom  vzácnej vachty trojlistej  (Menyanthes trifoliata) a niekoľko hektárové plochy zamokrených lúk s mečíkom škridlicovitým (Gladiolus imbricatus) a jeho početnými albinotickými jedincami.