Národná prírodná rezervácia (NPR) Sitno je jedným z najznámejších a najnavštevovanejších území v CHKO Štiavnické vrchy. Sitno sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V ostatnom čase naša strážna služba zaregistrovala viacero priestupkov voči zákonu o ochrane prírody a krajiny na území NPR Sitno. Preto by sme radi upozornili verejnosť na činnosti ktoré sú na tomto území zakazané a ktoré sa najviac porušujú. Veľmi časté sú hlavne vjazd a státie motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou a štvorkolkou, motocyklami, ale aj jazda na koni, hlučné oslavy narodenín.

Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, podľa §16 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sú okrem iných zakázané nasledovné činnosti, ktoré registrujeme ako najviac porušované z hľadiska verejnosti:

– vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, 

– vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie  a vyznačenej cyklotrasy,

– voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 

– pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, 

– táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,

– organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,

– použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,

– zbierať rastliny vrátane ich plodov,

– rušiť pokoj a ticho

Radi by sme poprosili verejnosť o ohľaduplné správanie sa v prírode a dodržiavanie zákona, nielen pre sankcie za priestupky, ale hlavne pre udržanie a záchranu zdravého prírodného prostredia pre nasledovné generácie našich potomkov.