Našej Správe sa podarilo  v spolupráci s Milanou Beňovou – Ranč Bôra – SHR  opätovne prinavrátiť na sitnianske lúky hospodárske zvieratá zastúpené ovcami, kozami a oslami, ktoré nám budú zabezpečovať starostlivosť o vzácne lúčne biotopy európskeho významu, vyskytujúcich sa v Národnej prírodnej rezervácii Sitno. Vypásanie hospodárskymi zvieratami patrí k najvhodnejšej  forme manažmentu, za účelom dosiahnutia priaznivého stavu jednotlivých biotopov. Pevne veríme, že táto forma starostlivosti o lúčne spoločenstvá Sitna sa nám osvedčí a budeme v nej pokračovať aj v ďalších rokoch. Zároveň by sme chceli požiadať návštevníkov Sitna o dodržiavanie nasledovných pokynov v súvislosti s prebiehajúcou pastvou v NPR Sitno, ktoré sú uvedené na poslednej fotografii.

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Ing. Peter Farbiak