Na lesnom pozemku v užívaní ML Banská Štiavnica, v k. ú. Banky na pozemku KN-C č. parc. 887, mimo zastavaného územia obce, sme objavili nelegálnu skládku odpadu. Toto územie je súčasťou našej krásnej Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, kde platí 2. stupeň ochrany prírody, a zároveň sa nachádza aj v ochrannom pásme vodného zdroja Rozgrund s II. stupňom ochrany. Bohužiaľ, aj takýmto spôsobom niektorí ľudia prejavujú svoj vzťah k prírode. Hoci bližšie by našli aj kontajner na smeti, či separovaný odpad, dajú si tú námahu a radšej to odvezú hoci aj ďaleko do lesa.