Prírodná pamiatka Tesárska roklina

Prírodná pamiatka Tesárska roklina

Tento týždeň sme mali na programe kontrolu a strostlivosť o ďaľšiu zaujímavú lokalitu v našej pôsobnosti. Prírodná pamiatka (PP) Tesárska roklina je chránená 4. stupňom ochrany, podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Je to veľmi zaujímavý fenomén na tomto území. Nachádza sa v katastri obce Hontianske Tesáre, okres Krupina.

Územie je budované prevažne epiklastickými (druhotne premiestnenými) sedimentami vulkanického pôvodu produkovaných Štiavnickým stratovulkánom. V tomto prostredí bol vytvorený jedinečný, aj keď krátky kaňon. Na odhalenej stene vidíme unikátnu chaotickú sedimentáciu v delte miestneho pratoku, čo svedčí o tom, že do tejto oblasti zasahovalo plytké more. Dôležitú úlohu zohrala aj tektonická činnosť, ktorá územie oslabila a rozblokovala na čiastkové bloky, pričom vznikli 4 vodopády. najvyšší proti prúdu má cca 8 m. Väčšinu roka je koryto suché, avšak začiatkom jari, pri topení snehu môžeme vidieť krásu vodopádov.

V súčasnosti je tento unikátny výtvor v tomto území ohrozený činnosťou niektorých návštevníkov, ktorí majú potrebu “značiť ” si bohužiaľ väčšinou hodnotné územia, ktoré navštívili svojimi podpismi a značkami vyrytými do  skál. Je smutné, že krásu, ktorú príroda tvorila tisícky, aj milióny rokov, dokáže človek  (tvor “rozumný”) zničiť za pár minút.

S kolegami sme preznačili už málo viditeľné hranice PP  Tesárska roklina. Hranice sú označované na stromoch červenou farbou, vrchná plná čiara a spodná polčiara, ktorá je otvorená smerom do chráneného územia. Taktiež bolo potrebné opraviť a znovu osadiť stĺpik so značením chráneného územia a informačnou tabuľkou, ktorú tiež vandali vzali so sebou.