Prírodná rezervácia Čabraď – domov našej herpetofauny

Prírodná rezervácia Čabraď – domov našej herpetofauny

Aj tento rok sa Správa CHKO Štiavnické vrchy zúčastnila spoločnej akcie s členmi Združenia priateľov herpetofauny, Občianskeho združenia Rondel, Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a so zamestnancami spoločnosti YMS, a. s., ktorá súvisela s realizáciou manažmentových opatrení v PR Čabraď a v území európskeho významu SKUEV0036 Rieka Litava. Účelom tejto brigády bolo vylepšenie životných podmienok pre jednotlivých zástupcov našej herpetofauny. Kosila sa lokalita v podhradí hradu Čabraď, kde sa okrem iného nachádzajú pozostatky hospodárskych budov, ktoré sú útočiskom našich chránených druhov plazov, ako napr.: užovka stromová (Zamenis longissimus), užovka obojková (Natrix natrix), užovka fŕkaná (Natrix tessellata), užovka hladká (Coronella austrica), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica múrová (Podarcis muralis), jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) a slepúch lámavý (Anguis fragilis). Tento rok už bolo možné sledovať aj pozitívne výsledky každoročne vykonávaných manažmentových opatrení, ktorých dôkazom sú aj druhy zdokumentované na fotografiách. Ďalšou aktivitou spoločnej akcie bolo odstraňovanie inváznych druhov rastlín pohánkovca japonského (Fallopia japonica) a glejovky americkej (Asclepias syriaca), ktoré sa vyskytujú popri rieke Litava. Spomínaný výjazd do PR Čabraď a do územia európskeho významu SKUEV0036 Rieka Litava využila časť pracovníkov Správy aj na vykonanie zoologického monitoringu a monitoringu lokalít s pravdepodobným výskytom biotopu Tr2 – Subpanónske travinno-bylinné porasty a na overenie prítomnosti biotopu Kr6 – Xerotermné kroviny v území európskeho významu SKUEV0036 Rieka Litava.

Na záver možno skonštatovať, že vykonávanie pravidelných manažmentových opatrení prispieva k zvyšovaniu biodiverzity nie len živočíšnych, ale aj rastlinných druhov.

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Bohdan Mezei, Ing. Milan Kánya, Ing. Peter Farbiak