Prírodná rezervácia Hradište

V uplynulých dňoch naša Správa CHKO Štiavnické vrchy realizovala regulačný zásah v PR Hradište, ktorá tiež patrí do pôsobnosti našej správy. Časť rezervácie sme odbremenili od náletových drevín ako sú: trnka, hloh, šíp, agát. Potreba týchto aktivít vyplýva z ochrany a zachovania chránených biotopov a druhov na lokalite. PR Hradište bola vyhlásená v r. 1999 na ochranu viacerých teplomilných, stepných, chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Platí v nej 4. stupeň ochrany podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastrálnom území obce Kováčovce.

Predmetom ochrany PR Hradište sú: Panónske travinno-bylinné spoločenstvá na spraši.

Chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov: mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens), zlatofúz južný (Chrysopogon gryllus), ľan rakúsky (Linum austriacum), Lacerta agilis, L. viridis, modlivka (Mantis religiosa)…