Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie

Do pôsobnosti našej Správy CHKO Štiavnické vrchy patrí aj Chránené vtáčie územie Poiplie. Vláda Slovenskej republiky schválila 11. júla 2018 Program starostlivosti (PS) o CHVÚ Poiplie.

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Poiplie bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 20/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie pre ochranu 15 druhov vtáctva.

Vypracovanie Programu starostlivosti o CHVÚ Poiplie na roky 2018 – 2047 (ďalej len „Program starostlivosti o CHVÚ Poiplie“) je príspevkom k naplneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, predovšetkým ustanovení článku 3 smernice Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva a vyplýva tiež z § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), podľa ktorého sa pre jednotlivé CHVÚ spracúvajú programy starostlivosti (spravidla na obdobie 30 rokov).