Naša Správa vykonávala vo svojom  kompetenčnom území aj počas mimovegetačného obdobia regulačné zásahy. V Prírodnej rezervácii Hradište sa odstraňovali nahromadené kopy odstránených náletových krovín vďaka novému pomocníkovi – štiepkovaču, ktorý hneď na úvod prešiel zaťažkávacou skúškou na výbornú.  V Národnej prírodnej rezervácii Sitno sme odstraňovali polámané konáre a vyvrátené stromy, ktoré nám zasahovali do lúk. Tretia aktivita bola zameraná na vylepšenie stavu biotopu vachty trojlistej v Jastrabskej vrchovine odstránením náletov (čím došlo k lepšiemu presvetleniu lokality) a následným vytvorením prekážok v teréne sme sa snažili vodu dopraviť na celú plochu mokrade, zadržať ju a spomaliť jej odtok z  tohto územia.

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) je svetlomilný mokraďový druh, rastie na rašeliniskách, slatinách, na okrajoch rybníkov, mŕtvych ramien riek,  či v plytkých tôňach. Obľubuje zabahnené, často i vodou preplavované a na živiny chudobné pôdy, väčšinou na kyslých substrátoch. Na Slovensku  rastie roztrúsene až vzácne takmer na celom území, výskyt však nie je súvislý, chýba najmä v najteplejších oblastiach. Je to liečivá rastlina, používa sa pri zažívacích poruchách, nechutenstve a hnačke.

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Archív Správa CHKO Štiavnické vrchy