Rozšírenie hniezdnych možností pre naše vtáctvo

Rozšírenie hniezdnych možností pre naše vtáctvo

Na základe spolupráce medzi Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou CHKO Štiavnické vrchy a Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici, bola študentom uvedenej školy navrhnutá téma v rámci stredoškolskej odbornej činnosti (ďalej len SOČ) s názvom – Rozšírenie hniezdnych možností pre menšie druhy vtáctva v Chránenom areáli Banskoštiavnickej botanickej záhrady. Botanická záhrada tvorí ucelený ekosystém v zastavanom území mesta Banská Štiavnica, ktorý o. i. využívajú aj študenti tejto školy na praktické overenie si poznatkov získaných štúdiom. Nachádza sa tu veľké množstvo domácich, ako aj cudzokrajných drevín, ktoré vytvárajú vhodné podmienky pre život vtáctva. Z dôvodu, že z globálneho hľadiska má početnosť vtáčích druhov klesajúcu tendenciu, čo sa prejavuje aj v zastavaných územiach miest a obcí, každá jedna aktivita smerujúca k zlepšeniu hniezdnych možností je prísľubom k prispeniu zvýšenia početnosti vtáctva v danej lokalite. Správou CHKO Štiavnické vrchy bol v tejto súvislosti poskytnutý materiál na výrobu 10 ks búdok, z ktorých 7 ks bolo vyvesených v Dolnej botanickej záhrade a 3 ks v Hornej botanickej záhrade. Študenti sa v rámci SOČ venujú monitoringu s nastaveným časovým harmonogramom jednotlivých úloh. Teší nás, že uvedená práca zaujala aj porotu  Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a študenti na základe úspešnej obhajoby postupujú s prácou do krajského kola.

 

V zimných mesiacoch naša Správa v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach a s Lesnou správou Antol zabezpečila hniezdne možnosti aj pre dutinové hniezdiče. Búdky boli vyvesené v okolí Štiavnických Baní na vhodne vytipovaných lokalitách. Ani v tomto prípade sa naša práca inštaláciou búdok nekončí. Spolu so žiakmi školy máme v pláne búdky monitorovať a zozbierané dáta následne využívať. Pripájame aj krátke video zo spoločného výjazdu:

https://fb.watch/40IMz_ULaA/

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Archív CHKO Štiavnické vrchy, Ondrej Strakoš, Samuel Hronec