Sanácia environmentálnej záťaže

V prebiehajúcom roku realizuje spoločnosť GEO Slovakia s.r.o., Košice sanačné práce, spočívajúce v rekultivácii sedimentačnej pláne, troskovej haldy a v stabilizácii hrádze odkaliska Lintich, ktoré sú v registri Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, vedené ako environmentálne záťaže. V rámci líniového odkaliska SK/EZ/BS/87 sa zrealizovalo odťaženie znečistenej povrchovej vrstvy zeminy, tvorenej flotačným kalom, s vysokým stupňom znečistenia stopovými prvkami (Pb, Zn, As a pod.).  Na návrh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy CHKO Štiavnické vrchy, realizátor zrevitalizoval pôvodnú prirodzenú mokraď, nachádzajúcu sa pozdĺž cesty I. triedy I/51, medzi Banskou Štiavnicou a Svätým Antonom, ktorá bude prispievať k zlepšeniu kvality pritekajúcej vody, do vodného toku Štiavnica. V mieste súčasnej prírodnej mokrade, sa vytvorila umelá retenčná mokraď, ktorá bude aj vďaka vysadeným rastlinám, vytvárať podmienky na akumuláciu stopových prvkov. Chceli by sme vyzdvihnúť spoluprácu s realizátorom prác, v rámci ktorej boli na pracovných stretnutiach, počas kontrolných dní, navrhnuté riešenia, ktoré zabezpečia, že aj lokality postihnuté ľudskou činnosťou (environmentálne záťaže), po ich revitalizovaní, môžu prispieť k vytváraniu vhodných podmienok pre vznik mokraďových spoločenstiev rastlín a živočíchov, zachytávaniu vody v krajine a v neposlednom rade aj k zmierňovaniu dôsledkov klimatickej zmeny.

Text a foto:

Ing. Peter Farbiak

Ing. Jaroslav Vlčko CSc.