Silvestrovská kontrolná činnosť – CHKO Štiavnické vrchy

Silvestrovská kontrolná činnosť – CHKO Štiavnické vrchy

Dňa 31.12.2019 Správa CHKO Štiavnické vrchy v súčinnosti s Obvodným policajným zborom v Banskej Štiavnici vykonali preventívnu akciu zameranú na odhalenie a zamedzenie priestupkov a trestných činov proti životnému prostrediu v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len NPR) Sitno a v jej bezprostrednom okolí. Akcia trvala od 20:00 hod. do 24:00 hod. a za toto časové obdobie boli udelené dve blokové pokuty za  priestupky  voči  ustanoveniam  zákona  543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) – kladenie ohňa a bivakovanie v 5. stupni ochrany, používanie zábavnej pyrotechniky – ohňostroj mimo zastavaného územia obce v 2. stupni ochrany,  jedno oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu za nepovolený vjazd vozidla taxi služby do chráneného územia, ktoré bude postúpené  na príslušný útvar Polície SR. Počas kontroly boli zastavené aj dve plne obsadené motorové vozidlá smerujúce do NPR Sitno. Vodiči uvedených vozidiel sa preukázali ako členovia Poľovníckej stráže a podľa ich vyjadrenia smerovali do chaty Andreja Kmeťa na Sitne. Boli upozornení, že vjazdom do NPR Sitno môže dôjsť k zneužitiu ich právomoci, nakoľko dôvodne nepreukázali potrebu vjazdu do chráneného územia v súvislosti s výkonom činnosti Poľovníckej stráže a výkonom práva poľovníctva. Uvedené vozidlá sa po upozornení vrátili späť smerom na obec Svätý Anton.

Akcia potvrdila opodstatnenosť vykonávania takýchto strážnych služieb, v ktorých bude naša Správa pokračovať aj v budúcnosti,  aby sa eliminovali činnosti, ktoré sú v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny.