Spolupráca medzi Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len Správa) a Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici (ďalej len SOŠL) je spečatená už aj čiernym na bielom v podobe vzájomnej Dohody o spolupráci.

SOŠL a Správa sú si vedomí, že len vzájomnou spoluprácou je možné vytvárať hodnoty súvisiace s formovaním vzťahu študentov školy a širokej verejnosti k ochrane, zachovaniu a zveľaďovaniu prírodných hodnôt na území Slovenskej republiky, ako aj v samotnom území Štiavnických vrchov. Z uvedeného dôvodu je našim cieľom v študentoch vzbudiť záujem o ochranu a starostlivosť o prírodu a krajinu tým, že teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia na SOŠL budú môcť prakticky využiť pri starostlivosti napr. o osobitne chránené časti prírody, chránené druhy živočíchov a rastlín. Významnou súčasťou praktickej časti výchovno-vzdelávacieho procesu na škole je Sokoliarsky areál, ktorého súčasťou je aj Rehabilitačná stanica pernatých dravcov a sov. Vznikla v roku 1985 z vlastnej iniciatívy Strednej odbornej školy lesníckej a brigádnickej činnosti žiakov-sokoliarov a dnes je spravovaná Správou.

Spolupráca bude zameraná na nasledovné činnosti:

  • vykonávanie starostlivosti o choré, zranené alebo inak hendikepované chránené druhy živočíchov, odber a prevoz nahlásených zranených, nesamostatných, opustených chránených druhov živočíchov, rozlietavanie a vypúšťanie rehabilitovaných jedincov, ktoré sa budú vykonávať  pod odborným dohľadom zamestnanca Správy,
  • vybudovanie vypúšťacích veží na území Školských lesov Kysihýbel, prípadne v iných vhodných lokalitách v územnej  pôsobnosti Správy,
  • podieľanie sa SOŠL pri praktickej starostlivosti o maloplošné chránené územia s vyšším stupňom ochrany, pri druhovej ochrane rastlín a živočíchov, pri činnostiach zameraných na zadržiavanie vody v krajine, pri činnostiach zameraných na zmiernenie klimatických zmien,
  • poskytovanie edukačných činností zo strany Správy vo forme prednášok, prezentácií (interiér, exteriér), exkurzií pre študentov SOŠL,
  • spolupracovanie pri stredoškolskej odbornej činnosti na rôznych témach po dohode oboch strán,
  • participovanie školy pri výskumných úlohách Správy,
  • zapájanie sa do výziev na projektové zámery v súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou Rehabilitačnej stanice a Sokoliarskeho areálu, ďalej do národných a medzinárodných projektov na záchranu dravcov ako aj do iných zámerov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Archív CHKO Štiavnické vrchy