Správa CHKO Štiavnické vrchy – nové pracovné miesta

Správa CHKO Štiavnické vrchy – nové pracovné miesta

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Správa CHKO Štiavnické vrchy

prijme pracovníka  na pozíciu

                                                         KRAJINÁR

pracovisko Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica

 

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, so zameraním na prírodné vedy
 • prax so zameraním na krajinné plánovanie a tvorbu krajiny vítaná,
 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, práca s programami GIS a databázami,
 • znalosť anglického jazyka vítaná (v písomnej aj komunikačnej forme),
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 • Vypracováva odborné stanoviská pre stavebné činnosti výrobného aj nevýrobného charakteru, vrátane inžinierskych sietí. V tejto súvislosti sleduje a rieši ich negatívny dopad na prírodné prostredie.
 • Rieši otázky spojené s činnosťou výrobných zariadení a ich vplyvov na jednotlivé prírodné zložky.
 • Rieši otázky súvisiace s komunálnym a priemyselný odpadom a jeho likvidáciou.
 • Vypracováva odborné stanoviská pre rekreačné a športové aktivity, masové podujatia, vykonávané mimo intravilánov obcí.
 • Zabezpečuje starostlivosť o náučno-informačné panely, náučné chodníky, náučné lokality, informačné strediská ochrany prírody, vybudované na území spravovanom Správou CHKO Štiavnické vrchy. Rieši otázky súvisiace s vydávaním náučno-informačno-propagačných materiálov ochrany prírody.
 • Spolupracuje so strážou prírody najmä pri kontrole realizačných podmienok v stavebnej činnosti a nepovolených zásahoch do prírodného prostredia.
 • Propaguje ochranu prírody.
 • Vypracováva odborné stanoviská pre orgány ochrany prírody.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Plánovaný nástup: 02.01.2024

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1 129 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: peter.farbiak@sopsr.sk v termíne do 30.09.2023.

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Farbiak, riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy

tel. č.: 0903 298 326

045/691 19 31

 

 

 

 

 

 

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Správa CHKO Štiavnické vrchy

prijme pracovníka  na pozíciu

ODBORNO-TECHNICKÝ ZAMESTNANEC

pracovisko Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica

 

Požiadavky:

 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie – prírodovedné zameranie,
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce,
 • prax v odbore vítaná.

 

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 • Zabezpečuje starostlivosť o náučno-informačné panely, náučné chodníky, náučné lokality, informačné strediská ochrany prírody, vybudované na území spravovanom Správou CHKO Štiavnické vrchy. Rieši otázky súvisiace s vydávaním náučno-informačno-propagačných materiálov ochrany prírody. Zabezpečuje evidenciu a vykonáva osádzanie informačných tabúľ a ich údržbu.
 • Zabezpečuje starostlivosť o chránené rastliny a živočíchy.
 • Zabezpečuje komplexné značenie chránených území v územnej pôsobnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy
 • Kontroluje podmienky stanovené pre iné organizácie pri výkone činnosti v územnej pôsobnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy
 • Zabezpečuje doprovod výskumných pracovníkov v teréne.
 • Zabezpečuje propagáciu OP formou prednášok, besied, exkurzií, doprovodu.
 • Úzko spolupracuje so všetkými odbornými pracovníkmi Správy CHKO pri riešení problematiky v ochrane prírody.
 • Spolupracuje so zložkami ŠOP SR, štátnou správou, dobrovoľnou strážou prírody, samosprávou, enviropolíciou a záchrannými zložkami.
 • Zabezpečuje podklady za účelom vypracovania odborných stanovísk pre stavebné činnosti výrobného aj nevýrobného charakteru, vrátane inžinierskych sietí. V tejto súvislosti sleduje a rieši ich negatívny dopad na prírodné prostredie.
 • Zabezpečuje podklady pre riešenie otázok spojené s činnosťou výrobných zariadení a ich vplyvov na jednotlivé prírodné zložky.
 • Zabezpečuje podklady pre riešenie otázok súvisiace s komunálnym a priemyselný odpadom a jeho likvidáciou.
 • Zabezpečuje podklady za účelom vypracovania odborných stanovísk pre rekreačné a športové aktivity, masové podujatia, vykonávané mimo intravilánov obcí.
 • Spolupracuje so strážou prírody najmä pri kontrole realizačných podmienok v stavebnej činnosti a nepovolených zásahoch do prírodného prostredia.

 

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Plánovaný nástup: 01.11.2023

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 881,50 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: peter.farbiak@sopsr.sk v termíne do 30.09.2023.

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Farbiak, riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy

tel. č.: 0903 298 326

045/691 19 31