Správa CHKO Štiavnické vrchy vyhlasuje výberové konania na pozíciu – “botanik” a “zoológ”

Správa CHKO Štiavnické vrchy vyhlasuje výberové konania na pozíciu – “botanik” a “zoológ”

 

 

 

 

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Správa CHKO Štiavnické vrchy
                         vypisuje výberové konanie na pozíciu –  „botanik“
pracovisko Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, so zameraním na prírodné vedy
 • prax so zameraním na botaniku a botanickú problematiku,
 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, práca s programami GIS a databázami,
 • znalosť anglického jazyka vítaná (v písomnej aj komunikačnej forme),
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 • zabezpečuje výskum a prieskum flóry ako podklad pre koncepčné materiály a praktický výkon ochrany prírody,
 • vypracováva floristické časti projektov osobitne chránených území, inventarizačných výskumov, programov záchrany a starostlivosti o prírodu,
 • kontroluje dodržiavanie ochranného režimu v chránených územiach najmä floristického zamerania,
 • eviduje a dokumentuje rozšírenie chránených a ohrozených druhov flóry a zabezpečuje ich ochranu,
 • navrhuje, pripravuje a realizuje asanačné, rekonštrukčné a regulačné opatrenia pre chránené územia najmä floristického zamerania,
 • kontroluje dodržiavanie vyhlášky o chránených rastlinách a určuje spoločenskú hodnotu chránených druhov,
 • posudzuje zásahy do prírodných pomerov najmä s ohľadom na ochranu flóry. Kontroluje dodržiavanie stanovených realizačných podmienok,
 • vypracováva odborné stanoviská pre orgány ochrany prírody.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Plánovaný nástup: 01.10.2021

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 931,50 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: dana.stepankova@sopsr.sk  v termíne do 31.08.2021.

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Štěpánková, vedúca odboru personalistiky a miezd

tel. č.: 048/472 20 20

 

 

 

 

 

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Správa CHKO Štiavnické vrchy
                         vypisuje výberové konanie na pozíciu – „zoológ“
pracovisko Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, so zameraním na prírodné vedy
 • prax so zameraním na zoológiu a  zoologickú problematiku,
 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, práca s programami GIS a databázami,
 • znalosť anglického jazyka vítaná (v písomnej aj komunikačnej forme),
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

 

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 1. zabezpečuje výskum a prieskum fauny, ktorý slúži ako podklad pre koncepčné materiály a praktický výkon ochrany prírody,
 2. vypracováva faunistické časti projektov maloplošných chránených území, inventarizačných výskumov, programov záchrany a starostlivosti o prírodu,
 3. kontroluje dodržiavanie ochranného režimu v chránených územiach zoologického charakteru,
 4. eviduje a dokumentuje rozšírenie chránených druhov živočíchov a zabezpečuje ich ochranu,
 5. navrhuje, pripravuje a realizuje asanačné, rekonštrukčné a regulačné opatrenia pre chránené územia z hľadiska ochrany fauny,
 6. kontroluje dodržiavanie vyhlášky o chránených druhoch živočíchov a určuje ich spoločenskú hodnotu,
 7. vypracováva odborné stanoviská pre orgány ochrany prírody k zásahom do živočíšnej zložky prírody,
 8. usmerňuje výkon rybárstva,
 9. spolupracuje so strážou prírody najmä pri ochrane fauny.

 

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho predĺženia na dobu neurčitú.

Plánovaný nástup: 01.10.2021

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 931,50 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: dana.stepankova@sopsr.sk  v termíne do 31.08.2021.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Štěpánková, vedúca odboru personalistiky a miezd

tel. č.: 048/472 20 20