Starostlivosť o chránené plazy v PR Čabraď

Starostlivosť o chránené plazy v PR Čabraď

Dňa 10.5.2019 pracovníci ŠOP SR Banská Bystrica, ŠOP SR Správy CHKO Štiavnické vrchy  v spolupráci s Občianskym združením  – Združenie priateľov herpetofauny a zástupcami Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vykonávali manažmentové opatrenia v PR Čabraď a SKUEV0036 Rieka Litava, za účelom zabezpečenia starostlivosti o chránené druhy plazov: užovka stromová (Zamenis longissimus), užovka obojková (Natrix natrix), užovka fŕkaná (Natrix tessellata), užovka hladká (Coronella austrica), jašterica zelená (Lacerta viridis), jašterica múrová (Podarcis muralis), jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) a slepúch lámavý (Anguis fragilis) na pozemkoch C-KN parc. č. 1373, 1380/1, 1375, 1376, 1377/1 v katastrálnom území Čabradský Vrbovok, vytvorením vhodných podmienok (kosenie a odstraňovanie náletových drevín a inváznej rastliny Pohánkovec japonský) na rozmnožovanie a prezimovanie týchto druhov plazov, uložením odstránenej biomasy na kopy. Nakoľko bola uzatvorená dohoda o spolupráci medzi ŠOP SR a Združením priateľov herpetofauny budú takéto akcie prebiehať v tejto lokalite počas roka 2019.