Starostlivosť o chránené územia

Jednou z dôležitých súčastí ochrany prírody je aj starostlivosť o chránené územia národného významu formou kontroly stavu, značenia, alebo prípadného regulačného zásahu na udržanie priaznivého stavu územia. Tento týždeň, sme takto skontrolovali aj stav prírodnej pamiatky (PP) Sixova stráň, ktorú sme preznačili, obnovili informačné tabuľky, a realizovali menší regulačný zásah.

PP Sixova stráň sa nachádza severo-západne od mesta Krupina, je súčasťou Štiavnických vrchov, má 4. stupeň ochrany.  Nachádza sa na mieste bývalého starého lomu, pričom ťažbou bola odkrytá stena andezitu so stĺplcovou odlučnosťou, ktorá spolu s vodným biotopom jazierka, tvorí hodnotnú a zaujímavú súčasť tohoto územia.