Stretnutie členov stráže prírody

Stretnutie členov stráže prírody

Dňa 21.11.2018 sa konalo stretnutie členov stráže prírody na Správe CHKO Štiavnické vrchy. Stretnutie bolo zamerané na zoznámenie sa s novými aktívnymi členmi stráže prírody, ako aj s oboznámením sa s internou smernicou ŠOP SR o ukladaní pokút v blokovom konaní a evidenciou priestupkov a v neposlednom rade oboznámenie sa s aktivitami stráže prírody hlavne v centrálnej časti CHKO Štiavnické vrchy. Školenie zo zákona prebehlo formou testu. Zúčastnení prebrali zaujímavé ale aj pálčivé problémy s ochranou prírody na našom území. Nakoľko sú Štiavnické vrchy, čím ďalej viac atraktívne pre verejnosť, dochádza, dúfame že hlavne z neznalosti, k častému porušovaniu zákona NR SR 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Asi najväčším problémom s ktorým sa stretávame je nepovolený vjazd motorovým vozidlom mimo zastavané územie obce. Preto budú aktivity stráže prírody zamerané aj týmto smerom, ku výchove verejnosti k väčšej ohľaduplnosti voči prírode a dodržiavania zákona.