Ukončenie regulačných zásahov v roku 2019 v pôsobnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy

Ukončenie regulačných zásahov v roku 2019 v pôsobnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy

Pre posledný regulačný zásah v tomto roku sme si vybrali jedno z maloplošne chránených území, ktoré je významné výskytom mäsožravej rastliny Rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia). Je to jediná známa lokalita v Štiavnických vrchoch, kde sa prirodzene nachádza. Tento zásah bol zámerne uskutočnený až ku koncu roka z dôvodu premrznutia pôdy. Na mieste sa vykonal výrub náletových drevín, ktoré zasahovali do chráneného územia, pokosili sa porasty bezkolenca s následným vynosením biomasy mimo chráneného územia a pokusným vykopaním niekoľkých priehlbín za účelom zadržania vody v tomto území. Zásahu sa okrem pracovníkov správy zúčastnili aj dobrovoľníci, ktorým patrí naša vďaka.

Rosička okrúhlolista  rastie na vrchoviskách, rašeliniskách a vresoviskách, zväčša v porastoch rašelinníka, na stanovišti prevažne v bohatých porastoch. Obľubuje kyslé, vlhké a na živiny chudobné rašelinové i piesčité pôdy, najhojnejšie od horského po alpínsky stupeň, vzácne i v nížinách. V Slovenskej republike sa vyskytuje okrem najteplejších oblastí roz­trúsene po celom území, najpočetnejšie v okresoch s výskytom rašelinísk. Nezvyčajne vyzerajúce listy slúžia na chytanie drobných živočíchov na dopĺňanie zásobovania rastliny organickými zlúčeninami dusíka.