Vjazd vozidlom do chráneného územia

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (CHKO) je dlhodobo turisticky atraktívnou a vyhľadávanou oblasťou. Okrem výrazných pozitív pre miestne obyvateľstvo tento záujem prináša aj niektoré negatívne javy, ktoré sa stávajú stúpajúcim trendom hlavne pre okolitú prírodu. Na celom území CHKO Štiavnické vrchy platí II. stupeň ochrany podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Najviac vypuklým problémom sa stáva vjazd a státie motorovým vozidlom do chráneného územia. Preto by sme chceli upozorniť návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov, ktorí takisto porušujú tieto predpisy, že:

– vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami  na území Chránenej krajinnej oblasti, kde platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce je možný len na miestne komunikácie, verejné komunikácie /diaľnice a cesty I,II a III triedy/ a parkoviská.

– zakázaný je vjazd a státie na všetkých lesných a poľných komunikáciách, ako aj vjazd mimo nich /na poľnohospodárske a lesné pozemky/ aj keď tam nie je dopravná značka vyznačujúca tento zákaz.

Motorovým vozidlom sa rozumie : osobný a nákladný automobil, motocykel, traktor, snežný skúter, motorová trojkolka a motorová štvorkolka.

Lesnou cestou sa rozumie : účelová komunikácia určená pre obhospodarovanie lesných pozemkov, vedúca po lesných pozemkoch a jej teleso môže mať asfaltový, alebo kamenno-hlinený povrch. Zákaz na ňu nemusí byť označený dopravnou značkou.

Poľnou cestou sa rozumie : účelová komunikácia určená pre obhospodarovanie poľnohospodárskych pozemkov. Spravidla spája verejné komunikácie s poľnohospodárskymi pozemkami. Zákaz vjazdu na ňu nemusí byť označený dopravnou značkou.

 

Zákaz vjazdu sa nevzťahuje :

– na vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v chránenom území

– na vjazd povolený podľa osobitných predpisov

. na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody

Čo spôsobuje vjazd vozidlom :

– ruší návštevníkov a obyvateľov územia

– ruší živočíchy

– poškodzuje a ničí rastliny

– poškodzuje pôdny kryt, spôsobuje eróziu

– ohrozuje pitnú vodu a znečisťuje ovzdušie

 

Aký postih hrozí za nerešpektovanie zákazu vjazdu :

– trestné stíhanie v zmysle §305, ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov, kde pri preukázaní spáchania trestného činu môže byť uložený trest odňatia slobody na jeden rok

– v prípade nepreukázania spáchania trestného činu bloková pokuta do výšky 66,00 €, alebo v priestupkovom konaní pokuta do 3 319,00 €

– prepadnutie veci použitej na páchanie konania v rozpore s platnými predpismi

nelegálny vjazd a státie v II. stupni ochrany prírody