Výstavba v CHKO Štiavnické vrchy

 

Naša Správa reaguje na množiace sa ponuky realitných kancelárií, prípadne fyzických osôb, ktoré na webových inzertných stránkach ponúkajú pozemky v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, mimo zastavaného územia obcí, ktoré charakterizujú ako rekreačné pozemky s možnosťou výstavby, pozemky vhodné na výstavbu, alebo dokonca pozemky vhodné na realizáciu domov na stromoch, tzv. stromodomy (https://reality.bazos.sk/inzerat/114466903/predaj-pozemku-so-zaujimavou-podnikatelskou-prilezitostou-domcek-na-st.php). Z nášho pohľadu sa jedná o inzeráty, ktoré nekorešpondujú so skutkovým stavom z viacerých dôvodov. Napríklad v inzeráte (https://reality.bazos.sk/inzerat/114175627/banska-stiavnica-zaujimave-pozemky-23-ha.php) sa uvádza, že pozemok je definovaný ako rekreačný s možnosťou výstavby, ale v územnoplánovacej dokumentácii (Územný plán mesta Banská Štiavnica) je pozemok síce definovaný ako rekreačné územie, ale extenzívne – bez zástavby. Tak isto ponúkať pozemky ako vhodné na výstavbu mimo zastavaného územia obcí bez schválenej územnoplánovacej dokumentácie je možné až po zaujatí stanoviska príslušného stavebného úradu, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Krajského pamiatkového úradu (ak sa pozemky nachádzajú v pamiatkovej rezervácii prípadne v jej ochrannom pásme) a Správy CHKO Štiavnické vrchy. Chránená krajinná oblasť je charakterizovaná ako rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia, čo je v prípade budovania napríklad stromodomov, krtkodomov, hobitdomov v rozpore s touto základnou charakteristikou chráneného územia. V drvivej väčšine sa jedná o pozemky, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako trvalé trávne porasty, na ktorých je veľká pravdepodobnosť výskytu biotopu európskeho, prípadne národného významu, či druhu európskeho alebo národného významu. Z uvedených dôvodov odporúčame každému prípadnému záujemcovi o pozemok, aby sa ešte pred samotnou kúpou informoval o možnosti budúcej výstavby na príslušných úradoch.