Dňa 16.5.2019 v ranných hodinách bolo na Správu CHKO Štiavnické vrchy nahlásené Políciou SR, že na Lutilskom potoku sa nachádza uväznený v sklápacích železách druh európskeho významu vydra riečna. Po príjazde pracovníkov ŠOP SR, Správy CHKO Štiavnické vrchy bola vydra oslobodená, bolo posúdené jej poranenie zadnej končatiny, na ktorej bola menšia tržná rana. Po ošetrení, bola vydra prevezená a vypustená na vhodnú lokalitu. Jedná sa o prvý takýto prípad zaznamenaný v doterajšom pôsobení Správy CHKO Štiavnické vrchy.

Nie každý takýto prípad má šťastný koniec a z tohto dôvodu sa chce ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy poďakovať aj ohlasovateľke za včasné upovedomenie kompetentných orgánov, ktoré napomohlo k vráteniu vydry riečnej, ktorej spoločenská hodnota je 1840 EUR, do voľnej prírody. Je teraz na Polícii SR, aby identifikovala zodpovednú osobu a vyvodila aj náležité dôsledky tohto protiprávneho konania. ŠOP SR Správa CHKO Štiavnické vrchy bude pri objasňovaní tohto prípadu súčinná s Políciou SR.