Zimné sčítanie netopierov v CHKO Štiavnické vrchy

Zimné sčítanie netopierov v CHKO Štiavnické vrchy

Každoročne, v spolupráci so Spoločnosťou na ochranu netopierov na Slovensku, sa pracovníci Správy CHKO Štiavnické vrchy zúčastňujú na sčítaní zimujúcich netopierov v starých banských dielach (štôlňach) v okolí Banskej Štiavnice za účelom sledovania zmien početnosti druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov. V priebehu dvoch dní bolo monitorovaných 9 stálych miest výskytu netopierov, ktoré sú vedené v databáze (biomonitoringu) ako TML (trvalo monitorovacie lokality) pre netopiere vo vzťahu k reportingu druhov európskeho významu. Počas týchto dvoch dní bolo celkovo sčítaných 905 jedincov zastupujúcich 10 druhov netopierov: podkovár malý, podkovár veľký, netopier veľký, netopier vodný, netopier brvitý, netopier fúzatý, netopier riasnatý, uchaňa čierna, ucháč sivý a neurčený rod Myotis.

Tak, ako aj v ďalších chránených územiach na Slovensku, aj my zaznamenávame výskyt negatívnych javov v súvislosti s netopiermi. Tie sú často ohrozované vyrušovaním nedisciplinovanými návštevníkmi a máme skúsenosti aj u nás, že niektorí z nich si svietia v podzemných priestoroch  fakľami, alebo zapália vo vnútri oheň, poprípade pália predmety z umelej hmoty, a tým dochádza k zadymeniu týchto priestorov a následnému úhynu netopierov. Preto chceme apelovať na verejnosť, aby svojím správaním zbytočne neohrozovala nielen samotné chránené druhy netopierov, ale v konečnom dôsledku svojím nezodpovedným konaním neohrozovali aj samých seba.

 

 

 

 

Text: P. Farbiak

Foto: P. Bačkor, P. Farbiak