Zimné sčítanie netopierov

Pracovníci Správy CHKO Štiavnické vrchy sa každoročne zúčastňujú na sčítaní zimujúcich netopierov v starých banských dielach v okolí Banskej Štiavnice. Cieľom je sledovanie zmien početnosti druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov. V rámci Európskej únie je Slovensko povinné ako členský štát zabezpečovať ochranu netopierov aj v zmysle Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. Smernica o biotopoch).

Tento rok sme skontrolovali 9 stálych miest výskytu v starých banských štôlňach. Nachádzajú sa tu tieto druhy netopierov : podkovár malý, podkovár veľký, netopier veľký, netopier vodný, netopier brvitý.

Každoročne zaznamenávame aj výskyt negatívnych javov v súvislosti s netopiermi. Tie sú často ohrozované vyrušovaním nedisciplinovanými návštevníkmi. Stalo sa aj u nás (Kysihýbeľ) a stáva, že niektorí turisti si svietia fakľami, alebo zapália vo vnútri oheň a tým dochádza k úhynu netopierov z dymu.

Netopierí rok začína v januári hlbokým zimným spánom na bezpečných miestach, kde sú pomerne stabilne klimatické podmienky (jaskyne, bane, pivnice, ale napr. aj štrbiny v budovách a iné). Preberajú sa keď ustúpi zima – prevažne v marci alebo apríli. Niekoľkokrát sa preberajú spontánne aj počas zimy, aby doplnili zásoby vody alebo niečo ojedinele aj ulovili. Tiež ak podmienky na zimovisku sú nevhodné, netopiere sa prebudia a preletia na iné. V tomto období sú veľmi zraniteľné a citlivé na vyrušovanie. Jar je charakteristická preletmi na miesta reprodukcie, kde sa zoskupujú takmer výlučne samice. Samčekovia v tomto čase sú zväčša oddelene v malých skupinkách. Mláďatá sa rodia v júni a júli, pričom samičky môžu mať jedno, príp. dve mláďatá do roka. Mláďatá kŕmia mliekom a čoskoro začnú už sami lietať a loviť hmyz. V septembri je už mláďa na nerozoznanie od dospelého jedinca. V jeseni sa zasa zoskupujú kvôli páreniu. U viacerých druhov sa samec pári s viacerými samicami v takzvanom háreme. K oplodneniu väčšinou nedochádza, ale samica vyživuje spermie v rozmnožovacej sústave až do jari, kedy dochádza k oplodneniu. U večernice pestrej dochádza k oplodneniu pri párení, ale vývoj plodu sa počas zimy pozastaví. Sú to veľmi špecifické prispôsobenia ako prekonať v rámci reprodukčného cyklu nepriaznivé obdobie.