Zimné sčítanie vodného vtáctva

Dňa 16. a 17. januára 2021  bola naša Správa súčasťou  55. medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku. Pracovníci v dvoch tímoch monitorovali tok Hrona,  od Hronskej Breznice po Vodnú stavbu Veľké Kozmálovce.  Časť tohto úseku  sa nachádza aj v sústave Natura 2000 v Území európskeho významu SKUEV0947 – Stredný tok Hrona. Celoslovenské mapovanie je koordinované  SOS/BirdLife Slovensko. Za sledované obdobie bolo na vymedzenom úseku zaznamenaných 7 druhov s nasledovnými počtami: Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) 99 ks, Potápač veľký (Mergus merganser) 53 ks,  Volavka popolavá (Ardea cinerea) 16 ks, Volavka biela (Casmerodius albus) 3 ks,  Lyska čierna (Fulica atra)  1 ks, Rybárik riečny (Alcedo atthis) 3 ks a tak ako každý rok najpočetnejšie zastúpenie mala Kačica divá (Anas platyrhynchos) s počtom 773 ks.

 

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Ing. Peter Farbiak