Zintenzívnenie kontrolnej činnosti

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (CHKO ŠV) je turisticky atraktívnou a vyhľadávanou oblasťou. Tento záujem prináša aj niektoré negatívne javy a jedným z najvýraznejších problémov je vjazd a státie motorovým vozidlom v chránenom území. Na celom území CHKO ŠV platí 2. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona č. 543 /2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny). Nachádza sa tu aj 20 maloplošne chránených území s vyšším stupňom ochrany prírody, ako napr.: Národná prírodná rezervácia Sitno, Prírodná rezervácia Holík, Prírodná rezervácia Gajdošovo, Prírodná rezervácia Kamenné more, v ktorých platí 4. alebo 5. stupeň ochrany prírody. V súčasnosti sa množia sťažnosti, občanov, rekreantov a majiteľov pozemkov na nelegálne vjazdy motorových vozidiel na lesné a poľnohospodárske pozemky. Často sa jedná o terénne motocykle, štvorkolky a terénne vozidlá.  Treba si uvedomiť skutočnosť, že „kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“ (citácia § 305 ods. 2 Trestného zákona).

Na celom území CHKO ŠV s výnimkou zastavaného územia (intravilánu) obcí je podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny „zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru“. Výnimku majú len vozidlá slúžiace na obhospodarovanie pozemku alebo patriace vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, alebo správcovi vodného toku.

Jazdou po lesoch, lúkach a v chránených územiach dochádza k poškodzovaniu, zhutňovaniu a erózii pôdy. Dochádza k vyrušovaniu a stresovaniu živočíchov, čo je zvlášť nebezpečné v období rozmnožovania, hniezdenia a vyvádzania mláďat. Touto činnosťou dochádza okrem iného aj k poškodzovaniu rastlín a ich koreňového systému, k znečisteniu vodných zdrojov. Jazdenie terénnych motocyklov a štvorkoliek vedie aj k neúnosnému zaťaženiu okolitého prostredia hlukom, taktiež k ohrozovaniu turistov a rekreantov, ktorí prichádzajú do prírody relaxovať.

Správa CHKO Štiavnické vrchy vykonáva strážne služby v spolupráci s Políciou SR a dobrovoľnými členmi stráže prírody v najviac ohrozených lokalitách. Tieto služby sú vykonávané aj počas víkendov a sviatkov, z dôvodu, že práve vtedy dochádza k zvýšenému porušovaniu zákazu nelegálnych vjazdov. Našou Správou boli v nedávnej minulosti zorganizované preventívne akcie na predchádzanie a odhaľovanie činností, ktorými dochádza k porušovaniu ustanovení zákona ochrane prírody a krajiny, Trestného zákona, prípadne aj iných právnych predpisov.  Môžeme v krátkosti spomenúť akciu so Strážcami z Národného parku Nízke Tatry z 11.04.2020, kde boli kontrolované územia Prírodnej rezervácie Čabraď, územie CHKO ŠV a územie Národnej prírodnej rezervácie Sitno. Pri tejto akcii bol zistený a zdokumentovaný nelegálny vjazd a státie osobnými motorovými vozidlami na poľnohospodárskom pôdnom fonde, bol zadržaný jeden motorkár na terénnom motocykli v území CHKO ŠV mimo zastavaného územia obce. Minulý víkend bola vykonaná akcia s Príslušníkmi policajného zboru SR, odborom envirokriminality, zameraná na vjazd a státie motorovými vozidlami v chránených územiach. V týchto akciách a v strážnych službách, ktoré sú vykonávané profesionálnymi a dobrovoľnými členmi stráže prírody, budeme pokračovať aj naďalej, aby sa do povedomia širokej verejnosti dostali informácie, že nie všade je možné jazdiť a stáť motorovými vozidlami.